Điểm Thi

Ứng dụng tin học trong sinh học (2016 - 2017_HKI)

Sinh viên xem điểm trong fiel đính kèm. Mọi thắc mắc phản hổi về Khoa trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng điểm thi. 

UngDungTinHocTrongSh.pdf

Các tin khác