Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA SINH HỌC


TS. Trần Văn Tiến - Phó Trưởng khoa (phụ trách)  
Email    tientv@dlu.edu.vn


ThS. Lương Văn Dũng - Phó Trưởng khoa
Email    dunglv@dlu.edu.vn


ThS. Nguyễn Khoa Trưởng - Phó Trưởng khoa 

Email   
truongnk@dlu.edu.vn

Các tin khác