Điểm Thi

Năm học 2015 - 2016_HKII_Lần 1 (Cập nhật 05/06/2016)

Sinh viên xem điểm thi trong file đính kèm.

Nếu sinh viên có thắc mắc thì phản hồi về Khoa trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng điểm thi.

HoaHuuCoSH.pdf

Các tin khác