Giới thiệu

Nhân sự Khoa Sinh học

KHOA SINH HỌC
        
Điện thoại: 0633 834050  
      Email:   khoasinhhoc@dlu.edu.vn


                                                                                                       

TS. Trần Văn Tiến - Trưởng khoa
Email   
tientv@dlu.edu.vn


ThS. Lương Văn Dũng - Phó Trưởng khoa – Giảng viên
Email    dunglv@dlu.edu.vn


ThS. Nguyễn Khoa Trưởng - Phó Trưởng khoa - Giảng viên 
Email   truongnk@dlu.edu.vn             


PGS.TS. Lê Bá Dũng - Giảng viên cao cấp
Email   dunglb@dlu.edu.vn


NCS. Hoàng Thị Bình - Giảng viên  
Email    binhht@dlu.edu.vn


NCS. Nguyễn Hoàng Uyển Dung - Giảng viên 
Email    dungnhu@dlu.edu.vn


ThS. Nguyễn Văn Giang - Nghiên cứu viên   
Email    giangnv@dlu.edu.vn


ThS.Hoàng Việt Hậu - Trưởng phòng CSVC- Giảng Viên chính
Email    hauhv@dlu.edu.vn       
                                               

 NCS. Nguyễn Thị Liễu - Giảng viên  
Email    lieunt_sh@dlu.edu.vn 


ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Giảng viên
Email    linhntt@dlu.edu.vn

ThS. Đặng Thị Nguyệt Loan - Giảng viên chính  
Email    loandtn@dlu.edu.vn


TS. Nguyễn Thị Huỳnh Nga - Giảng viên  
Email    nganth@dlu.edu.vn


ThS. Lê Viết Ngọc - Giảng viên  
Email    ngoclv@dlu.edu.vn