Cuộc thi video, ảnh “Tuổi trẻ Lâm Đồng sống đẹp” năm 2018