Danh sách sinh viên đăng ký lý thuyết không đăng ký thực hành

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm. Đề nghị sinh viên đăng ký đầy đủ trong thời gian điều chỉnh học phần.

Danh sách sinh viên đăng ký lý thuyết không đăng ký thực hành.xls