Danh sách xét Tốt nghiệp Đại học tháng 10/2016

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm.

DS_SV_xet_TNDH_dot_10.16.xls