Kế hoạch Giảng dạy hàng năm

Sinh viên xem kế hoạch hàng năm trong file đính kèm.

Kế hoạch 2015 – 2016.pdf

Kế hoạch 2016 – 2017

Kế hoạch HKII_2015 – 2016 (Khóa 40).pdf

Kế hoạch giảng dạy năm học 2017 – 2018