24/02/2024

NCS. Nguyễn Khoa Trưởng

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa; Trưởng phòng thí nghiệm vi sinh

Vai trò:

Giảng Viên Chính

Email: 

truongnk@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00243

PHÓ TRƯỞNG KHOA