02/10/2023

PGS.TS. Trần Văn Tiến

Chức vụ:

Trưởng khoa

Vai trò:

Giảng viên cao cấp

Email: 

tientv@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00393

TRƯỞNG KHOA