02/10/2023

ThS. Hoàng Việt Hậu

Chức vụ:

Trưởng phòng Cơ sở vật chất

Vai trò:

Giảng viên chính

Email: 

hauhv@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00076

TRƯỞNG PHÒNG CƠ SỞ VẤT CHẤT