14/06/2024

ThS. Lê Viết Ngọc

Chức vụ:

Vai trò:

Giảng viên chính, công tác tại Trung tâm nghiên cứu Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu thuộc Đại học Đà Lạt

Email: 

ngoclv@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00124