28/09/2023

ThS. Nguyễn Thanh Thủy Tiên

Chức vụ:

Trưởng phòng thí nghiệm Sinh thái tài nguyên

Vai trò:

Giảng viên chính

Email: 

tienntt@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00249