14/06/2024

TS. Hoàng Thị Bình

Chức vụ:

Phó trưởng Khoa

Vai trò:

Giảng viên chính

Email: 

binhht@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00074

PHÓ TRƯỞNG KHOA