24/02/2024

TS. Hoàng Thị Như Phương

Chức vụ:

Trưởng bộ môn Sinh học

Vai trò:

Giảng viên

Email: 

phuonghtn@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00075

TRƯỞNG BỘ MÔN SINH HỌC ỨNG DỤNG