25/09/2023

TS. Lê Ngọc Triệu

Chức vụ:

Trưởng bộ môn Công nghệ Sinh học, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ giống cây trồng

Vai trò:

Giảng viên chính

Email: 

trieuln@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00122

TRƯỞNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC