24/02/2024

TS. Nguyễn Thị Huỳnh Nga

Chức vụ:

Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học

Vai trò:

Giảng viên

Email: 

nganth@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00248

Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học