14/06/2024

TS. Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ:

Trưởng phòng Chính trị và CTSV

Vai trò:

Giảng viên chính

Email: 

ngocnv@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00276

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN