14/06/2024

TS. Phạm Thị Thanh Thảo

Chức vụ:

Trưởng phòng thí nghiệm đại cương

Vai trò:

Giảng viên

Email: 

thaoptt@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00327

Trưởng phòng thí nghiệm đại cương