25/09/2023

TS. Trương Bình Nguyên

Chức vụ:

Giảng viên

Vai trò:

Tiến sỹ Nấm học

Email: 

nguyentb@dlu.edu.vn

Lý Lịch:

http://scholar.dlu.edu.vn/cris/rp/rp00429