Lịch thi Học kỳ II năm học 2015 – 2016 (Các học phần tin học cơ sở)

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.