QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo của sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87 /QĐ – ĐHĐL Lâm Đồng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo

 của sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Căn cứ Quyết định số 426/TTG ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ các trường đại học trực thuộc bộ;

Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 01. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo của sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.

Điều 02. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Điều 03. Các Ông/Bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– BGH (Chỉ đạo);

– Như điều 3 (Để thực hiện);

– Website;

– Lưu VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo

 của sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo quyết định số 87 /QĐ – ĐHĐL ngày 18 tháng 02 năm 2016)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này này áp dụng đối với các sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Đà Lạt theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy.

Điều 2. Thời gian học tập tối đa

1. Sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy: Không bị hạn chế về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo (CTĐT).

2. Sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên: Thời gian tối đa hoàn thành CTĐT được quy định như sau:

– Đại học hệ 4 năm: Thời gian hoàn thành CTĐT không quá 6 năm;

– Đại học hệ 4.5 năm: Thời gian hoàn thành CTĐT không quá 6.5 năm;

– Cao đẳng 3 năm: Thời gian hoàn thành CTĐT không quá 5 năm;

– Đại học hệ Liên thông 1.5 năm: Thời gian hoàn thành CTĐT không quá 2.5 năm.

3. Các trường hợp đặc biệt (Ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có xác nhận của bệnh viện; gia cảnh đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương…) cần kéo dài thời gian học tập phải làm đơn gửi Khoa, phòng Công tác sinh viên và phòng Quản lý Đào tạo để trình Hiệu trưởng xem xét cụ thể từng trường hợp. Nếu được kéo dài thời gian học tập, thời gian tối đa hoàn thành CTĐT không được quá 2 lần thời gian thiết kế của CTĐT tương ứng (8 năm đối với Đại học hệ 4 năm; 9 năm đối với Đại học hệ 4.5 năm; 6 năm đới với Cao đẳng; 3 năm với Đại học hệ Liên thông).

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Văn bản này thay thế các quy định trước đây về thời hạn học tập tối đa của sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Đà Lạt.

2. Các đơn vị trong trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.

  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa