Quyết định ban hành về quy định khóa luận tốt nghiệp

Quyet_dinh_ban_hanh_quy_dinh_ve_KLTN_DH (1).pdf
mau_bia_KL.docx
phu_luc_1.1.docx
phu_luc_1.2.docx