Các bài báo đã công bố 2015 – 2016

  1. CÁC BÀI BÁO TRONG NƯỚC

  Đa tử trà lá nhỏ (Polyspora microphylla luong, nguyen et truong) một loài mới thuộc họ chè (theaceae) ở Việt Nam

  Bước đầu nghiên cứu khu hệ nấm chi coprinus pers. et gray trên cao nguyên lâm viên

  Bước đầu nghiên cứu về loài bướm Danaus chrysippus l. (lepidoptera danaidae) tại Đà Lạt

  Danh lục các bậc phân loại thuộc họ Lauxaniidae (diptera, lauxanioidea) ở Việt Nam

  Khảo sát đa dạng di truyền và xác lập chỉ thị phân tử cho việc nhận dạng một số dòng bơ (Persea americana miller) đã qua sơ bộ tuyển chọn tại Lâm Đồng

  Nghiên cứu đa dạng sinh học dương xỉ (polypodiophyta) ở rừng lùn Hòn Giao trong vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

  Tóm lược thành phần bậc phân loại thuộc phân tông tre (Subtribe bambusinae) thuộc họ cỏ (gramineae bambusoideae) ở Việt Nam

  Đa dạng về thành phần loài khu hệ tảo ở hồ Xuân hương, Đà Lạt

  Ảnh hưởng của pentachlorophenol lên sinh trưởng của chlorella hp 012b

  2. CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ

  Năm 2015

  Magnolia tiepiisp. nov. from Vietnam

  Additions to the Vietnamese species of MagnoliaL.,sect. Gwillimia DC. (Magnoliaceae)

  The effect of single walled carbon nanotubes on Escherichia coli: multiple indicators of viability

  Camellia sonthaiensis (theaceae) a new species in Vietnam

  Maglolia tiepiisp.nov Vietnam

  Re-discovered species of Camellia krempfii (Gagnep.) Sealy in Vietnam

  Maclurochloa locbancensis (poaceae), a new species of climbing baboo from Vietnam

  Cephalostachyum chevalieri a new synonym of Kinabaluchloa wrayi(Poaceae: Bambusoideae), and a new bamboo record for Vietnam

  Reduction of bactericidal effect of functionalized carbon nanotubes by cell entrapment

  Các bài báo không thuộc hệ thống ISI

  Thành phần loài và hiện trang bảo tồn chi đỗ quyên ở Lâm Đồng

  Micromorphological study on the leaf epidermis ofSchizostachyum Nees from Vietnam

  Chemichal consittuents of curculigo annamitica gagnep (hypoxidaceae)

  Năm 2016

  A new combination and a new species in Phlegmariurus (Herter) Holub (Lycopodiaceae) from southern Vietnam

  A new variety of Panax (Araliaceae) from Lam Vien Plateau, Vietnam and its molecular evidence