Sinh viên Đỗ Văn Dương Khoa Sinh học – Đại học Đà Lạt nhận học bổng Cựu sinh viên của GS.TS Dương Tấn Nhựt

Ngày 9/4/2022, GS.TS. Dương Tấn Nhựt đã trao học bổng Cựu sinh viên cho các Nghiên cứu sinh, sinh viên có công bố xuất sắc trên các tạp chí ISI và sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên), sinh viên Khoa Sinh học và Nông lâm (Trường Đại học Đà Lạt), sinh viên Viện Công nghệ Sinh học (Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh). Đây là năm thứ 6 và lần thứ 11 Quỹ học bổng cựu sinh viên GS.TS. Dương Tấn Nhựt trao học bổng. Sinh viên Đỗ Văn Dương – Khoa Sinh học Trường Đại học Đà Lạt đã vinh dự được nhận học bổng này.

Sinh viên xuất sắc của các trường Đại học nhận học bổng Cựu sinh viên của GS.TS Dương Tấn Nhựt

Giấy chứng nhận học bổng của sinh viên Đỗ Văn Dương

 

***Thông tin học bổng cựu sinh viên – GS.TS. Dương Tấn Nhật: facebook Cựu SV – GS. TS. Dương Tấn Nhựt