TB thực hiện chính sách chế độ cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II, năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO
(v/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên chính quy, Học kỳ II, năm học 2015 – 2016)

Theo thông báo của phòng Công tác sinh viên trường ĐH Đà Lạt, khoa Sinh triển khai phổ biến kế hoạch thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên chính quy, Học kỳ II, năm học 2015 – 2016. Đề nghị sinh viên là đối tượng ưu tiên thực hiện như sau:
– Trước khi làm hồ sơ phải đọc kỹ đối tượng ưu tiên và thời gian nộp hồ sơ (SV có thể tham khảo đối tượng được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, trợ cấp chi phí học tập trong thông báo. và kế hoạch 175/KH-ĐHĐL (website phòng Công tác sinh viên).
– Hồ sơ theo mẫu quy đinh. (mẫu hồ sơ tại mục tài nguyên của phòng Công tác sinh viên)
– Sinh viên nộp mẫu trực tiếp lên khoa, hạn chót nhận hồ sơ ngày 14/04/2016.
Đề nghị cán bộ lớp phổ biến cho toàn thể sinh viên trong lớp.

Trợ lý công tác sinh viên
Trần Thị Nhung