Thông báo Tuyển dụng_Nhà máy bia Sài Gòn – Lâm Đồng

Sinh viên xem thông báo tuyển dụng trong file đính kèm

Thông báo tuyển dụng.pdf