Thông báo V/v đăng ký học phần để cải thiện các môn ở HKI (2016 – 2017) của khóa 40

THÔNG BÁO

 

Đối với các sinh viên có nhu cầu học lại, cải thiện các môn học ở học kỳ 1 năm học 2016-2017 của khóa 40, đề nghị các sinh viên làm đơn gửi về khoa, khoa tổng hợp đơn, dựa vào số lượng sinh viên học lại và sinh viên khóa 40 để điều chỉnh học phần cho phù hợp.
Trân trọng./.