Thông báo V/v điều chỉnh học phần HKI (2016 – 2017)

*Chú ý: 

– Sinh viên phải lưu kết quả đăng ký học phần, các trường hợp không có giấy kết quả đăng ký học phần Phòng QLĐT sẽ không giải quyết.

– Sinh viên xem thông tin các học phần không đủ số lượng để mở lớp (có số sinh viên đăng ký dưới 20) trong file đính kèm