Thông báo V/v điều chỉnh học phần (HKI_2016 – 2017)