Thông báo về điều chỉnh học phần học kỳ II năm học 2015-2016

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /TB-ĐHĐL

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh học phần học kỳ II năm học 2015-2016

Kính gửi: CÁC KHOA VÀ CÁC PHÒNG LIÊN QUAN

    I. YÊU CẦU đỐi vỚi sinh viên

1. Chỉ thực hiện điều chỉnh học phần qua mạng theo đúng thời gian quy định; không giải quyết điều chỉnh bằng hình thức khác; không giải quyết trường hợp điều chỉnh quá hạn;

2. Phải tự điều chỉnh học phần theo đúng  Quy trình đăng ký học phần qua mạng, phải bảo mật tài khoản và mật khẩu. Địa chỉ website ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN: http://dkhp.dlu.edu.vn  hoặc  http://dlu.edu.vn;

3. Xem kỹ Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2015 – 2016 và các thông báo hướng dẫn để điều chỉnh,  nếu có thắc mắc sinh viên  gặp trợ lý giáo vụ khoa để được hướng dẫn;

4. Điều chỉnh chính xác các học phần mở theo ngành học của mình, không được điều chỉnh vượt số tín chỉ qui định; 

5. Chịu trách nhiệm về việc ĐCHP và tự kiểm tra kết quả điều chỉnh sau khi thực hiện;

6. Lưu ý: Sinh viên thuộc hệ nào điều chỉnh  theo hệ đó; sinh viên hệ cao đẳng không điều chỉnh các học phần hệ đại học và ngược lại.

7. Đóng học phí theo số tín chỉ đã điều chỉnh trong học kỳ để có danh sách học và danh sách thi.

 II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC KHÓA

1. Đối tượng  điều chỉnh học phần:

a. Những sinh viên chưa đăng ký học phần trong đợt đăng ký học phần học kỳ II năm học 2015 – 2016 (Thông báo ĐKHP số 268/2015/TB-ĐHĐL ngày 22.12.2015);

b. Những sinh viên đã đăng ký học phần nhưng có nhu cầu cần thiết phải điều chỉnh.

c. Sinh viên các khoá được phép điều chỉnh học phần bao gồm: Sinh viên chưa hết hạn học tập tại trường, cụ thể:

Hệ Đại học 4 năm: từ K34 đến K39;

Hệ Đại học 4.5 năm: từ K34 đến K39;

Hệ Cao đẳng 3 năm: từ K35 đến K39;

Hệ Liên thông 1.5 năm: từ K37 đến K38;

d. Sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh đại học. cao đẳng.

e. Các sinh viên đã quá hạn học tập sẽ có thông báo sau.

2. Thời gian điều chỉnh học phần học kỳ II: Từ ngày 17/ 02/ 2016 đến hết ngày 24/ 02/ 2016.

3. Thực hiện điều chỉnh học phần: Sinh viên sau khi điều chỉnh học phần học kỳ 2, tổng số tín chỉ các học phần đã đăng ký không được quá 30 tín chỉ.

4. Căn cứ và kết quả điều chỉnh học phần, nhà Trường tổ chức giảng dạy những học phần có số lượng đăng ký từ 20 sinh viên trở lên (Trừ các trường hợp được phê duyệt của Ban giám hiệu).

III. PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Các khoa chuyên ngành:

Các khoa chuyên ngành  nhận Danh mục học phần để niêm yết tại khoa;

Trước khi niêm yết danh mục học phần, nếu có sai sót phải thông báo cho phòng Quản lý Đào tạo để chỉnh sửa;

Đưa thông tin học phần (danh mục HP) lên website;

Hướng dẫn sinh viên thực hiện điều chỉnh học phần;

Hướng dẫn sinh viên xem kết quả điều chỉnh học phần trên website;

Các khoa niêm yết “Kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016” của khoa để sinh viên chủ động đăng ký học phần.

2. Phòng Quản lý Đào tạo: 

Nhập chương trình đào tạo, chuẩn bị dữ liệu danh mục học phần HKII gửi cho Tổ mạng trước ngày 17/02/2016, in danh mục học phần phát cho các khoa.

Nhận dữ liệu đăng ký học phần từ Tổ mạng vào ngày 25/02/2016 để xử lý xét và upload kết quả lên website trường. 

3. Phòng Cơ sở vật chất:

Cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập và phân quyền cho giáo vụ khoa để sử dụng web đăng ký học phần qua mạng.

Tổ mạng nhận dữ liệu danh mục đăng ký học phần từ Phòng Quản lý Đào tạo tiến hành upload dữ liệu lên máy chủ trước ngày 17/02/2016.

Cấu hình thời gian đăng ký thực hiện từ ngày 17/02/2016 đến hết ngày 24/02/2016.

Đảm bảo đường truyền, máy chủ, giải quyết những sự cố bất thường trong quá trình sinh viên đăng ký, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo vụ khoa về sử dụng tài khoản giáo vụ.

Khi hết hạn đăng ký học phần, tổ mạng tiến hành download dữ liệu gửi về Phòng Quản lý Đào tạo vào ngày 25/02/2016.

4. Phòng Công tác sinh viên:  Chuẩn bị File danh sách sinh viên học kỳ II năm học 2015 – 2016.

5. Phòng Tài chính:

Thu học phí theo quy định của trường.

Các khoa phổ biến và niêm yết thông báo này để giảng viên và sinh viên thực hiện; các phòng chức năng phối hợp thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:

– BGH ( chỉ đạo);

– Như kính gửi (thực hiện);

– Website ĐHĐL;

– Lưu VT.                                                                                                              

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Hồng Phong