Thông báo về kế hoạch tập huấn và chuẩn bị công tác coi thi THPT Quốc gia 2016