Thông báo về việc đăng ký học kỳ hè

Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm.

Thông báo đăng ký học kỳ hè