Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2015 – 2016

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2015 – 2016

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Chỉ thực hiện đăng ký học phần qua mạng theo đúng thời gian quy định; không giải quyết đăng ký bằng hình thức khác; không giải quyết trường hợp đăng ký quá hạn;

2. Phải tự đăng ký học phần theo đúng Quy trình đăng ký học phần qua mạng, phải bảo mật tài khoản và mật khẩu. Địa chỉ website ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN: http://dkhp.dlu.edu.vn  hoặc  http://dlu.edu.vn;

3. Xem kỹ danh mục học phần mở trong học kỳ I và các thông báo hướng dẫn để đăng ký,  nếu có thắc mắc sinh viên  gặp trợ lý giáo vụ khoa để được hướng dẫn;

4. Đăng ký chính xác các học phần mở theo ngành học của mình, không được đăng ký vượt số tín chỉ qui định;

5. Chịu trách nhiệm về việc ĐKHP và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi thực hiện;

6. Lưu ý: Sinh viên thuộc hệ nào đăng ký  theo hệ đó; sinh viên hệ cao đẳng không đăng ký các học phần hệ đại học và ngược lại.

7. Đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ để có danh sách học và danh sách thi.

8. Riêng sinh viên K33 (hệ đại học), K34 (hệ cao đẳng) còn  nợ không quá 11 tín chỉ  và, hoặc điểm tích lũy dưới 2.0, nhận đơn xin học tiếp tại khoa và nộp tại bộ phận đăng ký học phần (Nhà A25) để xét và giải quyết đăng ký. Phòng Quản lý Đào tạo đăng ký học phần cho sinh viên đủ điều kiện học tiếp, tập hợp đơn, trình Ban giám hiệu duyệt vào cuối mỗi học kỳ.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC KHÓA

1. Đối tượng  đăng ký học phần:

a. Sinh viên K34, K35, K36, K37, K38.

b. Sinh viên K36, K37, K38 được phép đăng ký trung bình 19 tín chỉ (sinh viên học trả nợ các học phần chưa đạt đăng ký không quá 30 tín chỉ).

 Lưu ý: Số tín chỉ quy định đăng ký không tính tín chỉ GDQP và GDTC.

2. Thời gian đăng ký học phần học kỳ I: Từ ngày 14/ 07/ 2015 đến hết ngày 28/ 07/ 2015.

III. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Các khoa chuyên ngành:

– Các khoa chuyên ngành  nhận Danh mục học phần để niêm yết tại khoa;

– Trước khi niêm yết danh mục học phần, nếu có sai sót phải thông báo cho phòng Quản lý Đào tạo để chỉnh sửa;

– Đưa thông tin đăng ký học phần (danh mục HP) lên website;

– Hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký học phần;

– Hướng dẫn sinh viên xem kết quả đăng ký học phần trên website;

– Ngoài “Danh mục học phần” do phòng Quản lý Đào tạo cung cấp, các khoa niêm yết “Kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016” của khoa để sinh viên chủ động đăng ký học phần.

2. Phòng Quản lý Đào tạo:

– Nhập chương trình đào tạo, chuẩn bị dữ liệu danh mục học phần HKI gửi cho Tổ mạng trước ngày14/07/2015, in danh mục học phần phát cho các khoa.

– Nhận dữ liệu đăng ký học phần từ Tổ mạng vào ngày 29/07/2015 để xử lý xét và upload kết quả lên website trường.

3. Phòng Cơ sở vật chất:

– Cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập và phân quyền cho giáo vụ khoa để sử dụng web đăng ký học phần qua mạng.

– Tổ mạng nhận dữ liệu danh mục đăng ký học phần từ Phòng Quản lý Đào tạo tiến hành upload dữ liệu lên máy chủ trước ngày 14/ 07/2015.

– Cấu hình thời gian đăng ký thực hiện từ ngày 14/07/2015 đến hết ngày 28/07/2015.

– Đảm bảo đường truyền, máy chủ, giải quyết những sự cố bất thường trong quá trình sinh viên đăng ký, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo vụ khoa về sử dụng tài khoản giáo vụ.

– Khi hết hạn đăng ký học phần, tổ mạng tiến hành download dữ liệu gửi về Phòng Quản lý Đào tạo vào ngày 29/07/2015.

4. Phòng Công tác sinh viên:  Chuẩn bị File danh sách sinh viên học kỳ I năm học 2015 – 2016.

5. Phòng Tài chính: Thu học phí theo quy định của trường.

Các khoa phổ biến và niêm yết thông báo này để giảng viên và sinh viên thực hiện; các phòng chức năng phối hợp thực hiện thông báo này.