Thông báo về việc hoàn tất thủ tục thanh toán chuẩn bị tốt nghiệp