Thông báo về việc nộp và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA K36
Căn cứ vào kế hoạch học tập năm 2015 – 2016;
Căn cứ vào thông báo về thời hạn hoàn thành điểm đối với K36 của nhà trường.
Khoa Sinh học thông báo về việc nộp và bảo vệ KLTN của K36 như sau:
1. Về việc nộp Khóa luận TN
– Thời gian nộp: từ 8h đến 14h Thứ Hai, ngày 23/05/2016
– Số bản nộp: Mỗi SV nộp 2 bản thảo đóng bìa mềm về Khoa để Khoa chuyển cho 02 cán bộ phản biện. SV tự nộp 1 bản cho GV hướng dẫn.
2. Về việc bảo vệ Khóa luận TN
– Thời gian bảo vệ: 7h ngày 26/05/2016 tại phòng Hội thảo khoa Sinh học.
– Thành phần: Tất cả sinh viên làm khóa luận và các GV hướng dẫn, phản biện.
– Cách thức: Trước 26/5/2016, SV gởi bài trình bày dưới dạng ppt cho SV Tạ Thiên Anh để tập hợp vào 1 máy, trong quá trình trình bày chỉ sử dụng 1 máy tính, tránh trường hợp mất thởi gian điều chỉnh và chuyển máy.
Mỗi SV sẽ có 15 phút để trình bày nội dung khóa luận. Sau đó GV sẽ góp ý KLTN và đặt câu hỏi để SV trả lời.
* Lưu ý: Đề nghị SV tiếp thu ý kiến đóng góp của GV phản biện và hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện KLTN.
3. Về việc nộp KLTN chính thức
– SV chỉnh sửa KLTN theo ý kiến đóng góp của Hội Đồng và nộp bản hoàn chình KLTN theo đúng mẫu của nhà trường (đã thông báo) và 1 đĩa CD chứa bản mềm về Khoa vào ngày 30/05/2016. Mọi sự chậm trễ đều được tính trừ vào điểm ý thức của KLTN.