24/02/2024
HomeSinh viênTHỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2 ...

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2 LỚP CSK43 NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ kế hoạch thực tập ngày 23/10/2022 Khoa Sinh học tổ chức thực hiện thực tập nghề nghiệp 2 với các phương án  sau:

Giảng viên và các nhóm sinh viên trao đổi/ liên hệ với cơ quan thực tập để lên kế hoạch triển khai. Dưới sự hướng dẫn của cơ quan thực tập (về chuyên môn) và giảng viên phụ trách (về sẽ báo cáo định kỳ và viết báo cáo tổng kết), các nhóm sinh viên sẽ tiến hành công việc, sau đó tổng hợp viết báo cáo theo quy định của học phần. Kế hoạch thời gian thực hiện công việc đến cơ quan thực tập từ ngày 25/3/2022 đến ngày 1/4/2022.

Nhóm sinh viên thực tập tại công ty TNHH Hivico
Nhóm sinh viên thực tập tại công ty CP Nấm Nguyên Long
Nhóm sinh viên thực tập tại công ty CP TNHH CNSH Đất xanh
Nhóm sinh viên thực tập tại công ty TNHH Hoàng Nguyên Garden
Nhóm sinh viên thực tập tại công ty TNHH Quang Nguyên Đà Lạt
Nhóm sinh viên thực tập tại công ty TNHH Vietponic
Nhóm sinh viên thực tập tại công ty TNHH Vineco

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Thông báo